Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky dominkusicky.sk a naturalvino.sk je: VÍNO NATURAL Domin & Kušický s.r.o. Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš, Zastúpený: p. Dianou Kušickou, konateľkou.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Aby sme vám  mohli poskytnúť naše produkty, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z. Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

Účel

Právny základ

Rozsah

Podrobnosti

Plnenie obchodnej zmluvy, objednávky alebo predzmluvný vzťah

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Meno a priezvisko

Doba spracúvania je určená zákonom.

E- mail

Telefónne číslo

Faktúračná adresa

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia.

Súhlas (GDPR čl. 6, odst. 1, a)

Cookies

Prihlasovacie cookies sú platné jeden rok.

Na fanúšikovských stránkach Facebook  a Instagram môžete sledovať naše aktivity, komentovať a zdieľať naše príspevky.

Oprávnený záujem (GDPR čl. 6, odst. 1, f)

Meno a priezvisko, prípadne prezývka

Pri týchto aktivitách je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo uvedené sociálne siete v zmysle zmluvných podmienok medzi vami ako používateľom a spoločnosťou ako poskytovateľom služby.

 

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE

Využívame podporné služby spoločností: 

 1. Účtovná kancelária
 2. Právnická kancelária
 3. Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko

AKÉ PRÁVA MÁTE NAD SVOJIMI ÚDAJMI

Ako dotknutá osoba podľa GDPR a 18/ 2018 Zb. Zákona máte právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania
 3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou
 5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie
 6. vymazanie a zabudnutie

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na natural@vinonatural.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Povinnosti dotknutej osoby (klienta):

 1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

 1. Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
 2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

AKÉ MÁME PROCESY PRI ÚNIKU DÁT

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.