Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://dominkusicky.sk a www.naturalvino.sk je: VÍNO NATURAL Domin & Kušický s.r.o., Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený: p. Dianou Kušickou, konateľkou.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, mini- malizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Aby sme vám mohli poskytnúť naše produkty, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a 18/2018 Zb. z. Prečítajte si prosím, aké konkrétne údaje, prečo a ako dlho uchovávame, a ako ich chránime.

1. účel: Predaj

Ak si objednáte naše tovary alebo služby, dohodneme sa na spôsobe doručenia – kuriérom alebo osobný odber.

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete na účel objednania služby je GDPR článok 6, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia a/ alebo faktúračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou kontaktného formulára a e-mailu. Dĺžka spracúvania je stanovaná zákonom č. 431/ 2002 Z.z. o úč- tovníctve a obchodným zákonníkom.

2. účel: Reklamácie

V prípade, že príde ku reklamačnému konaniu, tak postupujeme podľa všeobecných obchod- nýchp podmienok spoločnosti VÍNO NATURAL Domin & Kušický s.r.o.

Právnym základom, pre spracúvanie vašich osobných údajov na účel reklamácie je GDPR článok 6, písmeno b, teda spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy (Obchodný zákonník č. 513/ 1991 Zb., Zákona č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve).

Konkrétne spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, poštová/ fak- túračná adresa. Uvedné osobné údaje sú spracúvané pomocou e-mailu. Dĺžka spracúvania je stanovaná zákonom č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve a ďalšou príslušnou legislatívou.

3. účel: Sociálne siete

Pri vašich aktivitách na sociálnych sieťach je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov priamo sociálna sieť (Facebook, Instagram), v zmysle podmienok medzi vami a danou spoločnosťou.

Našou spracovateľskou operáciou je napríklad uvedenie vášho mena, priezviska, zvolenej prezývky a fotografie či videa, ak označíte nejaký príspevok, že sa vám páči alebo ako ho zdieľate.

Tiež vás môžeme označiť (tag) na fotografiách, videách a v príspevkoch, ktoré uverejníme. Ak si označovanie neprajete, prosím, upravte si nastavenia súkromia v príslušnej sociálnej sieti v sekcii Nastavenia. Naše spracúvanie vašich osobných údajov realizujeme na právnom základe oprávneného záujmu (GDPR čl. 6, f), pričom maximálne rešpektujeme vaše právo na zachovanie dôstojnosti.

4. účel: Analýza, štatistika

Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší.

Máme oprávnený záujem (GDPR čl. 6, ods. 1, f), zabezpečiť vašu maximálnu spokojnosť. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii 30 dní, potom sú nenávratne prepísané novými údajmi.

5. účel: Overenie veku

V súlade so zákonom č. 219/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchyt- ných izieb, § 3, ods. 1 – 3, sme povinní zabezpečiť nedostupnosť obsahu (stránky a články), z ktorých je možné uskutočniť predaj vína. Aby sme takémuto neoprávnenému nákupu zamedzili, žiadame od náštevníkov o potvrdenie, či už majú 18 rokov.

V prípade, že máte nastavavené obmedzenie cookies vo vašom prehliadači, bude potrebné potvrdiť svoj vek opakovane, inak ostáva vaša preferencia zaznamenaná v súlade s našimi Zásadami o používaní cookies.

S kým zdieľame vaše údaje

Využívame podporné služby spoločností:

 1. Účtovná kancelária

 2. Právnická kancelária

 3. Facebook Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ako dotknutá osoba podľa GDPR a 18/ 2018 Zb. Zákona máte právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov

 2. odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania

 3. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

  predmetom spracúvania

 4. prenos jej osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou

 5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie

 6. vymazanie a zabudnutie

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na natural@naturalvino.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom pí- somne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Povinnosti dotknutej osoby (klienta):

 1. Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

 2. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to naj-

  neskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Ako chránime vaše údaje

 1. Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke
  a elektronickej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

 2. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade, ak by došlo ku porušeniu ochrany osobných údajov, tak vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, ak by toto porušenie mohlo viesť ku vysokému riziku pre vaše práva. Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete adresovať na e-mail natural@naturalvino.sk alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa.