Obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej stránke www.dominkusicky.sk  (ďalej len „internetová stránka”) je:

VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o.
Poľná 5
990 01 Veľký Krtíš

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 19412/S

IČO: 17642817
DIČ: 2020293506
IČ DPH: SK2020293506
Tel: +421474830507
Mobil: +421908695468
E-mail: info@dominkusicky.sk

 1. VYMEDZENIE POJMOV

a) predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

b) kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim

c) tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu dominkusicky.sk

d) objednávka – kúpna zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo služby

e) cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

f) cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu.

g) e-shop – internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.dominkusicky.sk, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci.

h) obchodné podmienky – tieto obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu umiestnenom na internetovej stránke www.dominkusicky.sk.

 2. OBJEDNÁVKA

a) Vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.dominkusicky.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

b) Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným kupujúcim. Pri registrácii kupujúceho a následnom objednaní tovaru zo strany registrovaného kupujúceho je tento povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely registrácie kupujúceho (iba v prípade, ak sú údaje vyplnené pri úkone registrácie nového kupujúceho), vytvorenia objednávky, uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvy. Pokiaľ ide o registráciu nového kupujúceho, tomuto bude po jeho registrácii priradené osobné konto („konto kupujúceho“), ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať na internetovej stránke dominkusicky.sk do e-shopu. Pod kontom registrovaného kupujúceho budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého registrovaného kupujúceho. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí registrovanému kupujúcemu pomocou už jeho existujúcich prihlasovacích údajov prihlásiť.

c) Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, alebo službu pri ktorom je umiestnené tlačidlo “pridať do košíka spolu so symbolom nákupného košíka“. Po stlačení tlačidla sa položka tovaru alebo služby pridá do nákupného košíka. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a na vykonanie zmien v položkách objednávky.

d) K objednaniu tovaru dochádza prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “objednávka”) a odoslania objednávky, a to nasledujúcim spôsobom:

 • kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Počas nákupného procesu si kupujúci zvolí spôsob úhrady a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci v rámci svojho e-shopu. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, a to v prípade, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy
 • kupujúci potvrdí objednávku stlačením tlačidla „potvrdiť údaje“. Po potvrdení objednávky sa kupujúcemu zobrazí záverečná kontrola objednávky, v rámci ktorej má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla „späť”, ktorým sa kupujúci vráti k predošlým krokom. Po prekontrolovaní objednávky kupujúci odošle objednávku stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.
 • objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru a množstvo objednávaného tovaru. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť sa oboznámiť aj o vlastnostiach tovaru a celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že súhlasí s týmito Obchodnými a podmienkami a so spracúvaním osobných údajov.
 • odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju stornovať bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.
 • po odoslaní bude objednávka kupujúceho spracovaná a oznámenie o zaevidovaní objednávky bude potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim pri jeho registrácii alebo pri objednaní tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa objednávky.
 • predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke samostatný e-mail
  • s akceptáciou objednávky kupujúceho vrátane informácie o odoslaní objednávky (ďalej len “akceptácia”),
  • s poučením kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva,
  • s odkazom na znenie Obchodných podmienok, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúceho
  • s odkazom na Reklamačný poriadok predávajúceho.
 • kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu predávajúceho s akceptáciou objednávky kupujúcemu.
 • predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, t.j. v závislosti od množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
 • predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru nachádzajúcej sa v ponuke tovaru umiestnenej v e-shope na internetovej stránke Predávajúceho.

 3. PLATOBNÉ PODMIENKY

a) všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

b) ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

c) k cene bude pripočítaná cena za dopravu, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia.Hodnota objednávky s cenou za dopravu je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena za dopravu je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

d) prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.

e) cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

 • platobnou kartou (CardPay);
 • platobnou bránou internetového bankovníctvaČSOB
 • dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
 • darčekovými poukážkami

f) predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo kupujúceho týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

g) za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

h) úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 4. DODACIE PODMIENKY

a) Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:

 • osobné prevzatie (osobný odber),
 • sprostredkovateľom doručenia (kuriér).

b) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 1 do 5 pracovných dní od záväznej akceptácie objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy.  O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je kupujúci dodatočne informovaný.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

 • neštandardného či špekulatívneho charakteru;
 • z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky, alebo z dôvodov vyššej moci;
 • v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho  spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene.
 • ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.
 • ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.
 • kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim.
 • kupujúci je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
 • predávajúci odovzdá kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom faktúru.

 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

a) v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci (ktorý je v tomto prípade spotrebiteľom) právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď

 • kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu, alebo ak sa
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

b) odstúpenie od zmluvy zasielajte prostredníctvom doporučenej pošty na adresu sídla predávajúceho (VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s.r.o., Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš), prípadne e-mailom na adresu info@dominkusicky.sk. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky vzájomné prijaté plnenia. Kupujúci má povinnosť tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom tovar by mal byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar, ktorý je chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. 

c) platba za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, pričom však platba za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť na adresu kupujúceho, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Vrátenie platby sa však nevzťahuje na vrátenie dodatočných nákladov, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Úhrada vrátenej platby zo strany predávajúceho bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Nakoľko pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru na adresu predávajúceho alebo náklady na vrátene tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru od kupujúceho a nakoľko v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci aj náklady na vrátenie tovaru na adresu predávajúceho, ktorý tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, platbu týchto nákladov predávajúci kupujúcemu nevracia. Kupujúci súčasne zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

d) okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

a) kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 7. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

a) reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

b) ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresupinfo@dominkusicky.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán  (economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Návrh môže byť podaný kupujúcim podľa § 12 zákona o ARS.

c) kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en.

d) alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.